Jesteś tutaj

Newsletter

Nowy Profesor w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

W dniu 29 lutego 2024 r., postanowieniem Prezydenta RP, dr hab. Piotr Tyszko uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauko zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Prof. Piotr Tyszko jest autorem 140 artykułów naukowych, redaktorem/współredaktorem 7 książek, autorem/współautorem 51 rozdziałów w książkach. Był promotorem 7 doktoratów.

Posiada specjalizacje w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej, organizacji ochrony zdrowia i medycyny społecznej. Jest członkiem państwowych komisji egzaminacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, medycyny rodzinnej.

Jest cenionym wykładowcą zagadnień zdrowia publicznego i zarządzania. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Wychowania Fizycznego, w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, Centralnym Szpitalu Kliniczny MSWiA, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, – aktualnie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego WUM”. Wyróżniony „Statuetką Hipokratesa” przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Otrzymał wiele nagród naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych Rektora WUM oraz nagrodę zespołową naukową I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej.

Aktualnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

oraz v-przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Pełni funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie Zdrowia Publicznego w woj. mazowieckim. Jest redaktorem działu zdrowie publiczne w polskim czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej - Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Pracuje w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego od początku istnienia tej jednostki, która miała różne formy organizacyjne i nazwy, pełniąc w niej w przeszłości funkcje kierownicze.

Nowemu Profesorowi życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych oraz dużo zdrowia!

Podsumowanie sezonu infekcyjnego 2023/2024 w Polskiej Agencji Prasowej

W dniu 14 marca 2024 odbyło się spotkanie ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych (OPZCI) poświęcone podsumowaniu sezonu infekcyjnego 2023/2024, ze szczególnym uwzględnieniem grypy.

W spotkaniu wzięła udział m.in. prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, która przedstawiła dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań i jak  stopnia wyszczepialności przeciw grypie w Polsce.

Profesor wskazała, iż w tym sezonie brakuje miarodajnych i precyzyjnych danych dotyczących zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Aktualnie zbierane są informacje dotyczące udzielonych porad ambulatoryjnych i publikowane są stronie internetowej Centrum e-Zdrowia. Niestety w takiej formie trudno je analizować i porównać z tymi, które były gromadzone i raportowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. Publikowanie regularnych raportów na temat liczby zachorowań, hospitalizacji i zgonów z powodu grypy jest potrzebne, bo może zwiększać świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z tą chorobą oraz zachęcać do podejmowania działań prewencyjnych, takich jak szczepienia.

Nagrody JM Rektora WUM dla Zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że członkowie naszego Zespołu odnieśli spektakularny sukces i uzyskali wiele nagród JM Rektora za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną:

- nagrodę zespołową naukową otrzymali: prof. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. Krzysztof Kanecki, dr hab. Piotr Tyszko, dr n. med. Katarzyna Lewtak – za publikację na temat aktualnych wyzwań dla zdrowia publicznego w związku z kryzysem uchodźczym;

- nagrodę zespołową naukową otrzymała prof. Aneta Nitsch-Osuch za pracę dotyczącą koalicji na rzecz szczepień oraz dr n. o zdr. Aleksandra Kozłowska za publikację przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wpływu flawonoli na choroby sercowo-naczyniowe;

- nagrodę dydaktyczną otrzymał dr hab. Piotr Tyszko za udział w redakcji naukowej i współautorstwo podręcznika pt.: „Zdrowie Publiczne. Wymiar społeczny i ekologiczny";

- nagrodę zespołową specjalną za szczególne osiągnięcia na rzecz uczelni otrzymała prof. Aneta Nitsch-Osuch.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pracownik Zakładu wśród wybitnych młodych naukowców WUM

Z przyjemnością informujemy, że dr Magdalena Bogdan, adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM została wyróżniona wśród wybitnych młodych naukowców WUM, otrzymując stypendium Rektora ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego.

W ramach drugiego naboru wniosków o stypendium Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla młodych naukowców wyróżnienia otrzymało siedmioro pracowników. Reprezentują oni różne dziedziny medycyny, farmacji oraz nauk o zdrowiu. Stypendia otrzymali za osiągnięcia i zaangażowanie w działalność naukową, w obszarze publikacyjnym i projektowym.

W drugiej edycji konkursu o stypendia naukowe WUM wpłynęło 50 wniosków poprawnych formalnie. Wśród wnioskodawców przeważali reprezentanci nauk medycznych – było to 36 osób. Dziewięć osób to reprezentanci nauk farmaceutycznych, a pięć - nauk o zdrowiu.

https://www.wum.edu.pl/kto-dostal-stypendia-WUM-dla-mlodych-naukowcow

Serdecznie gratulujemy!

Sesja Noblowska Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

W dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk odbyła się Sesja Noblowska organizowana corocznie przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Lekarskich oraz Wydział Nauk Matematycznych i Fizycznych). Podczas sesji zaproszeni prelegenci przedstawili sylwetki tegorocznych Laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, w dziedzinie chemii oraz w dziedzinie fizyki.

W roku 2023 Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii otrzymali twórcy technologii mRNA, która stała się podstawą opracowania skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19: dr Katalina Kariko oraz prof. Drew Weissman.

Sylwetki Laureatów przedstawił dr hab. Roman Szczęsny, kierownik Pracowni Biologii Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w swoim wykładzie pt. „Szczepionki mRNA – możliwości i wyzwania”.   Następnie prof. Aneta Nitsch-Osuch wygłosiła wykład pt. „Jak niemożliwe stało się możliwe, czyli o wpływie pandemii COVID-19 na rozwój szczepionek mRNA”, przypominając iż historia medycyny nieraz wskazywała na fakt, iż sytuacje kryzysowe stanowią istotny przyczynek do rozwoju i postępu.

Kalendarz szczepień dla dorosłych

W grudniu 2023 roku ostał opublikowany kalendarz szczepień dla dorosłych, stworzony przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Fundację „My pacjenci” (http://ptmr.info.pl/szczepienia/).

Kalendarz jest odpowiedzią na zgłaszane od wielu lat zapytania i potrzeby zarówno lekarzy, jak i przedstawicieli innych zawodów medycznych zajmujących się profilaktyką chorób zakaźnych, w sposób przystępny prezentuje jakie szczepienia są zalecane w zależności od wielu i schorzeń towarzyszących. Kalendarz został po raz pierwszy zaprezentowany podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, odbywającego się w dniach 8-9 grudnia 2023 roku w Krakowie. W sesji pt. „Szczepienia przez całe życie - gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” uczestniczyli m.in. współtwórcy kalendarza: prof. Aneta Nitsch-Osuch (przewodnicząca Sekcji Szczepień PTMR ora kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM) oraz dr Aleksander Biesiada z PTMR.

Wybory władz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

W listopadzie 2023 roku odbyły się wybory do władz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Prezesem Towarzystwa została prof. Dagmara Mirowska-Guzel (kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM), przewodniczącą Wydziału V Nauk Lekarskich została prof. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM), sekretarzem Wydziału został prof. Paweł Włodarski (prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM, kierownik Zakładu Metodologii Badań Naukowych).

TNW powstało w 1907 roku i stanowiło kontynuację działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk   w Warszawie, jego celem było rozwijanie i popieranie badań we wszystkich dziedzinach wiedzy oraz ogłaszanie po polsku prac naukowych.  Przed I wojną światową TNW stało się największą instytucją naukową na obszarze zaboru rosyjskiego. W 1918 r. Towarzystwo otrzymało do dyspozycji z przeznaczeniem na siedzibę Pałac Staszica. W trakcie II wojny światowej TNW działało konspiracyjnie, organizując zebrania i wspomagając działanie tajnego szkolnictwa wyższego w Warszawie. Powojenna sowietyzacja nauki polskiej i związane z tym utworzenie Polskiej Akademii Nauk (PAN) w roku 1951 połączone było z systematyczną likwidacją TNW, którego majątek w całości przekazano PAN. Ostatnie posiedzenie Prezydium TNW miało miejsce 31 grudnia 1952, po którym Towarzystwo uległo likwidacji. 3 listopada 1980, na zebraniu w mieszkaniu Piotra Kubikowskiego, gdzie dyskutowało ośmiu członków dawnego Towarzystwa, zgłoszono postulat reaktywowania TNW jako korporacji uczonych, która „będzie rozwijała działalność odczytową i wydawniczą, obejmującą szeroką tematykę interdyscyplinarną”. Uchwałę w tej kwestii podjęto na kolejnym spotkaniu dnia 6 maja 1981.

Aktualnie członkami TNW jest obecnie około 500 uczonych, powiązanych głównie z warszawskimi instytucjami naukowymi. TNW jest podzielone na 6 wydziałów tematycznych: językoznawstwa i historii literatury, nauk historycznych, społecznych i filozoficznych, nauk matematycznych i fizycznych, nauk biologicznych, nauk lekarskich, nauk technicznych z sekcją rolniczą. Prezesami TNW byli: Aleksander Jabłonowski (1907–1913), Teodor Dydyński (1913–1916), Bronisław Chlebowski (1916–1918), Jan Karol Kochanowski (1918–1925), Kazimierz Żórawski (1925–1931), Wacław Sierpiński (1931–1952), Wiktor Kemula (1981–1985), Aleksander Gieysztor (1986–1992), Bolesław Górnicki (1992–1995), Witold Rudowski (1995–2001), Andrzej Paszewski (2001–2007), Janusz Lipkowski (2007–2020), Jerzy Marian Langer (2020-2023).

The 15th Excellence in Pediatrics Conference “Improving Child Health Globally” (EiP 2023) w Paryżu

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2023 odbyła się w Paryżu cykliczna konferencja „Excellence in Pediatrics”, która po raz 15. zgromadziła lekarzy pediatrów i specjalistów zdrowia publicznego z 76 krajów świata.

Podczas trzech dni konferencji naukowcy i klinicyści dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w kontekście wyzwań i zagrożeń zdrowia najmłodszych pacjentów w czasie postpandemicznym. W pięciu równoległych sesjach tematycznych zaprezentowano ponad 120 doniesień naukowych dotyczących tematycznie m.in. zagadnień neonatologii, chorób układu oddechowego oraz chorób zakaźnych dzieci, jak i trendów w zdrowiu nastolatków, zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej i ich kontekstu społecznego.

W konferencji uczestniczyła dr n. med. Katarzyna Lewtak prezentując poster pt. „Newborn hospitalizations in intensive care units in Poland: study based on the National Hospital Registry, 2012-2021” z wynikami badań nad hospitalizacjami noworodków w Polsce w latach 2012-2021,  zrealizowanymi przez zespół naukowców z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pod kierownictwem prof. dr hab. Anety Nitsch-Osuch we współpracy z przedstawicielami Instytutu Medycyny Wsi, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Obrona pracy doktorskiej Anny Leśniewskiej

Dnia 28 listopada 2023, przed Radą Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Leśniewskiej, doktorantki w naszej jednostce w latach 2010-2016. Temat rozprawy, to „Ocena realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia przez powiaty”. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Piotr Tyszko, a promotorem pomocniczym dr hab. Krzysztof Kanecki. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba oraz dr hab. Jarosław Drobnik.

Głównym przedmiotem rozprawy było zbadanie racjonalności programowania działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, na podstawie aktywności powiatów w zakresie planowania i realizacji programów zdrowotnych, z wykorzystaniem teoretycznego modelu programowania ochrony zdrowia społeczeństwa, opracowanego przez B. Kleczkowskiego

Najważniejsze wnioski poznawcze z przeprowadzonych badań to m.in:

Działania powiatów w zakresie programowania profilaktyki i promocji zdrowia nie spełniają ogólnych zasad racjonalnego programowania profilaktyki i promocji zdrowia, a w szczególności:

*związek strategii powiatu w zakresie ochrony zdrowia z cechami powiatu takimi jak: potrzebami zdrowotnymi, wielkością i typem powiatu oraz Indeksem deprywacji jest nieznaczny i nie ma większego wpływu na konstrukcję i dane zawarte w strategiach powiatowych;

*związek rodzajów planowanych oraz realizowanych programów zdrowotnych ze strategią powiatu w zakresie ochrony zdrowia jest nieistotny; strategia powiatowa nie ma znaczącego wpływu na planowanie i tematykę planowanych programów zdrowotnych; jednak liczba rodzajów planowanych oraz realizowanych programów ma związek z obecnością ogólnych celów dotyczących zdrowia ludności powiatu;

*największy związek z rodzajem i zakresem rodzajów planowanych oraz realizowanych w powiecie programów zdrowotnych mają: wielkość i typ powiatu oraz Indeks Deprywacji, co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że cechy te w pośredni sposób determinują wybór tematyki w stosunku do planowanych programów zdrowotnych;

*szczególną uwagę zwraca mniejsze zaangażowanie w planowanie i realizację programów zdrowotnych, co jest ważną formą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia, powiatów o wyższym poziomie deprywacji.

Wnioski praktyczne

*konieczna jest poprawa jakości programowania działań powiatów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, co wymaga przygotowania materiałów szkoleniowych i szkolenia bezpośredniego osób odpowiedzialnych za tę sferę działalności; głównym celem tych działań powinno być nauczenie programowania działań na podstawie rozpoznania lokalnych potrzeb zdrowotnych;

*w polityce zdrowotnej dotyczącej profilaktyki i promocji zdrowia należy skupić się na terenach o wysokim poziomie deprywacji oraz powiatach ziemskich, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia bądź narastania nierówności w zdrowiu.

Gratulujemy Doktorantce i Promotorom!

Doktorant Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, lek. Michał Rząd, laureatem stypendium Rektora WUM dla najlepszych!

Pan doktor Michał Rząd został laureatem stypendium Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2023/2024 w uznaniu za opublikowane dotychczas wyniki badań, zajmując IV miejsce w rankingu uwzględniającym osiągnięcia naukowe w Szkole Doktorskiej WUM. Ponadto, lek. Michał Rząd został w tym roku po raz drugi z rzędu laureatem Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i młodych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lek. Michał Rząd w ramach pracy zespołu naukowego Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, kierowanego przez prof. Anetę Nitsch-Osuch, pod nadzorem promotora dr hab. Krzysztofa Kaneckiego oraz promotor pomocniczej dr n. ekonom. Magdaleny Bogdan, prowadzi badania populacyjne dotyczące wykorzystania narodowego rejestru chorobowości szpitalnej w celu analizy epidemiologii wybranych chorób wrodzonych oraz wieku niemowlęcego.

Strony