Jesteś tutaj

Newsletter

Sukces rankingowy SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Z raością i dumą pragniemy poinformować, że w ubiegłym roku akademickim członkinie i członkowie i Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pod kierunkiem dr n. ekonom. Magdaleny Bogdan znaleźli się wśród autorów 8 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, a rezultat ten sprawił, że SNK Zarządzania w Ochronie Zdrowia uplasowało się na 26 miejscu w rankingu kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (z 249 klasyfikowanych)!

Ubiegłoroczne prace dotyczyły m.in. tematyki opieki farmaceutycznej, kompetencji personelu medycznego, wtórnej profilaktyki chorób nowotworowych, prawa do poufnej opieki medycznej. W tym roku akademickim członkowie i członkinie Koła zajmują się m.in. problematyką poziomu wiedzy medycznej wśród rodziców, wybranymi aspektami poszanowania intymności pacjentów podczas badań lekarskich, organizacją i faktyczną realizacją opieki zdrowotnej nad nastolatkami.

Działające przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia zaprasza chętnych studentów WUM do współpracy.

Interdyscyplinarna formuła Koła i duża samodzielność zapewniana jego członkom i członkiniom sprawiają, że swoje miejsce w Kole z powodzeniem odnajdują adepci wszystkich WUM-owskich wydziałów: Farmaceutycznego, Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego, Medycznego i Nauk o Zdrowiu.

Podstawową formą pracy w Kole jest indywidualna lub zespołowa realizacja programu badawczego, zwykle uwieńczona publikacją w punktowanym piśmie naukowym. Studenci zainteresowani taką aktywnością „przynoszą” pomysł własny na badania lub dołączają do formującego się zespołu.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem w prace Koła proszone są o kontakt z jego przewodniczącym – Michałem Henzlerem (michal.henzler@student.wum.edu.pl).

Profesor Aneta Nitsch-Osuch odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Profesor Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej - odznaczenie nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Medal jest nadawany za szczególne zasługi, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

• autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,

• nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

• autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,

• nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,

• działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,

• wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

• obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,

• innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!


Sukces publikacyjny Zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – prace dotyczące problemu migracyjnego cytowane w kraju i na świecie

Dwie publikacje dotyczące analizy skutków migracji i uchodźctwa dla zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej w Polsce autorstwa naukowców z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, kierowanego przez prof. dr hab. Anetę Nitsch-Osuch, we współpracy z autorami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Medycyny Wsi wzbudziły zainteresowanie nie tylko w świecie nauki, ale także w szerszym przekazie społecznym (m.in. zostały odnotowane w serwisie Polsce Polskiej Agencji Prasowej - Nauka w Polsce oraz Centrum Studiów Humanitarnych w Genewie).

W pierwszej z prac, opublikowanej w Journal of Hospital Infection przedstawiono problem chorób zakaźnych w aspekcie ich epidemiologii i profilaktyki (szczepień) wśród ludności Ukrainy i Polski. Zaprezentowano także symulację zmian zapotrzebowania na świadczenia służby zdrowia – porady lekarskie, hospitalizacje i interwencje ratownictwa medycznego w związku z powiększeniem się liczonej w milionach osób populacji objętej opieką. W drugiej pracy, opublikowanej w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health przedstawiono analizę danych o przyczynach 8,5 tys. hospitalizacji obywateli Ukrainy, które miały miejsce w polskich szpitalach w okresie od początku 2014 roku do połowy roku 2022 (z wyłączeniem hospitalizacji psychiatrycznych). Wykazano, że najczęściej są hospitalizowane dzieci w wieku 0-5 oraz osoby dorosłe w wieku 20–35 lat. Głównymi przyczynami pobytów dzieci i młodzieży w szpitalu są choroby zakaźne i pasożytnicze. Kobiety najczęściej wymagają hospitalizacji z powodu ciąży, porodu i połogu, a mężczyźni – z powodu urazów, zatruć i skutków działania innych czynników zewnętrznych. Opublikowane unikatowe wyniki mają znaczenie dla przystosowania systemów ochrony zdrowia innych krajów europejskich do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych związanych z masowym napływem migrantów i uchodźców wojennych.

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(22)00110-4/fulltext

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/13350

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej na zajęciach ze zdrowia publicznego

Od 2016 roku kontynuujemy tradycję wykładu inaugurującego zajęcia ze zdrowia publicznego dla studentów kierunku lekarskiego. W tym roku zaproszenie kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prof. Anty Nitsch-Osuch, przyjął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pan doktor Łukasz Jankowski wygłaszając w dniu 25 października 2022 roku wykład pt. „System „no fault” – wady i zalety z perspektywy lekarza, pacjenta, zdrowia publicznego”.

System ten polega na zgłaszaniu niepożądanego zdarzenia medycznego odbywa się bez orzekania o winie lekarza, natomiast pozwala na zadośćuczynienie pacjentowi za uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku tego zdarzenia. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i zaproszonych gości.https://youtu.be/mzUY3IAtuHg

Kolejny sukces publikacyjny Zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

W renomowanym czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health została opublikowana praca pt. “Hospitalizations of Ukrainian Migrants and Refugees in Poland in the Time of the Russia-Ukraine Conflict”. Jest to już drugie opracowanie dotyczące problemów zdrowia publicznego w związku z migracją zarobkową oraz napływem uchodźców wojennych, powstałe w naszym Zakładzie we współpracy z naukowcami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH PIB.

W pracy, na podstawie unikalnych i aktualnych danych, przedstawiono dane o przyczynach hospitalizacji obywateli Ukrainy od roku 2014 do połowy roku 2022.

Analiza danych wykazała, że najczęściej są hospitalizowane dzieci w wieku 0-5 oraz osoby dorosłe w wieku 20–35 lat. Głównymi przyczynami pobytów dzieci i młodzieży w szpitalu są choroby zakaźne i pasożytnicze. Kobiety najczęściej wymagają hospitalizacji z powodu ciąży, porodu i połogu, a mężczyźni – z powodu urazów, zatruć i skutków działania innych czynników zewnętrznych. Praca jest kolejnym dowodem aktywnego uczestnictwa Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM w badaniach dotyczących aktualnych zjawisk zdrowotnych i ich znaczenia dla systemu ochrony zdrowia. Opublikowane wyniki mają znaczenie dla przystosowania systemów ochrony zdrowia innych krajów europejskich do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych związanych z masowym napływem migrantów i uchodźców wojennych.

Pełny tekst artykułu jest dostępny na stronie:

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/20/13350/pdf


System no fault – wady i zalety z perspektywy pacjenta, lekarza, zdrowia publicznego

Nowy podręcznik z dziedziny zdrowia publicznego

Nakładem Wydawnictwa Scholar ukazał się podręcznik pt. „Zdrowie publiczne. Wymiar społeczny i ekologiczny”, pod redakcją Pani prof. dr hab. Stanisławy Golinowskiej.

Podręcznik ukazuje w sposób nowatorski zagadnienia zdrowia publicznego w perspektywie uwarunkowań społecznych i ekologicznych. W przekonaniu twórców tego dzieła przyczyni się ono do: - dowartościowania zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia; - rozwoju wielodyscyplinarnego warsztatu naukowego oraz wielodyscyplinarnego programu nauczania zdrowia publicznego, a w konsekwencji podnoszeniu szerokich kompetencji specjalistów zdrowia publicznego, znajdujących zatrudnienie na różnych szczeblach i w różnych instytucjach działających na rzecz prewencji chorób i promocji zdrowia; - zwiększenia przekonania do potrzeby zainwestowania w nowoczesny warsztat epidemiologiczny z tworzeniem potrzebnych banków informacji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych; - rozwoju oświaty zdrowotnej (health literacy) w populacji, szczególnie w sytuacji, kiedy wiedza o zdrowiu kształtowana jest głównie przez telewizję i media społecznościowe, reklamę, amatorskie organizacje społeczne, a przy tym celowo zniekształcana (infodemia), co okazało się poważną barierą w zwalczaniu pandemii COVID-19; - rozwoju kształcenia kompetentnej kadry w zakresie zdrowia publicznego, zatrudniania jej na stanowiskach kontrolowania bezpieczeństwa zdrowotnego, promowania zdrowia i prewencji chorób, także w instytucjach opieki medycznej, a przede wszystkim w podstawowej opiece medycznej.

W opinii recenzującego książkę prof. dr hab. Zbigniewa Gacionga „Podręcznik „Zdrowie publiczne” pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisławy Golinowskiej należy bezwzględnie polecić nie tylko studentom tego kierunku, ale także wszystkim osobom związanym z instytucjami sektora ochrony zdrowia w Polsce. Dla wszystkich zainteresowanych zdrowiem publiczny jest to pozycja obowiązkowa”.

Redaktorem i współautorem części VI, pt. „Zdrowie w miejscach przebywania” jest pracownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dr hab. Piotr Tyszko

Link do spisu treści podręcznika: index.php (scholar.com.pl)

Program Erasmus Plus - wizyta na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Maladze

W dniach 10-17.09.2022 w wymianie nauczycieli akademickich uczestniczył dr hab. n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Koordynatorem wizyty ze strony hiszpańskiej był prof. Mario Gutierrez Bedmar. W naukowych zainteresowaniach Pana Profesora znajdują się zakażenia szpitalne w szczególności antybiotykoodporność i terapia zakażeń, nowatorskie metody badania z zastosowaniem związków fluorescencyjnych do oceny aktywności bakteriobójczej preparatów do dezynfekcji rąk, oraz aktywność rezydualna antyseptyków. Wizyta studyjna była okazją do wymiany doświadczeń naukowych w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych i zaplanowanie międzynarodowych prac badawczych w tym zakresie.

Wizyta na Uniwersytecie w Granadzie w ramach program Erasmus +

W dniach 27.06 – 01.07.2022 roku dr n. ekon. Magdalena Bogdan, adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, uczestniczyła w wizycie studyjnej w ramach programu Erasmus + Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii. Wizyta ta stanowiła kontynuację wcześniej nawiązanej współpracy z pracownikami Departamentu Medycyny Prewencyjnej i Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu w Granadzie. Podczas wizyty zaplanowano realizację międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego analizy porównawczej działań z zakresu polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w zakresie pandemii COVID-19 w Polsce i Hiszpanii. Główne cele badania to:
- identyfikacja wskaźników i zmiennych determinujących politykę zdrowotną w zakresie COVID-19 w Polsce i w Hiszpanii;
- analiza porównawcza polityki zdrowotnej wobec COVID-19 w obu krajach;
- skuteczność polityki zdrowotnej wobec COVID-19 w obu krajach.

Realizacja projektu badawczego daje możliwość przygotowania pracy badawczej, np. pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej lub współudziału w międzynarodowych publikacjach naukowych. W ramach realizacji projektu planowane są wyjazdy naukowe do Granady (Hiszpania) oraz rewizyty hiszpańskich partnerów naukowych.

 

Serdecznie zapraszamy studentów zainteresowanych współpracą  w ramach niniejszego projektu (kontakt z dr Magdaleną Bogdan: mbogdan@wum.edu.pl).

Nagroda dydaktyczna JM Rektora dla Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Miło nam poinformować, iż Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM został wyróżniony przez Jego Magnificencję Rektora WUM nagrodą zespołową III-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne za stworzenie modułu dydaktycznego pt. „Prawa Pacjenta”. Za przygotowanie niniejszego modułu odpowiedzialny był zespół w składzie dr Katarzyna Lewtak, dr Magdalena Bogdan oraz prof. Aneta Nitsch-Osuch. Moduł dotyczący praw pacjenta stanowił odpowiedź na zgłaszane potrzeby pracodawców sektora zdrowotnego, którzy wskazywali na konieczność znajomości przez studentów praw pacjenta, głównie ale nie tylko w ramach realizacji praktyk zawodowych. Moduł ten obejmuje następujące obszary tematyczne: prawa pacjenta w aktach prawnych, katalog praw pacjenta, prawa dziecka – pacjenta, prawa pacjenta w dobie pandemii COVID-19 oraz rola i zadania Rzecznika Praw Pacjenta. W celu maksymalnego upraktycznienia, autorskie materiały dydaktyczne uzupełniono o opisy dobrych praktyk w obszarze poszanowania praw pacjenta oraz sytuacji, w których te prawa zostały naruszone. W wewnętrznych ankietach ewaluacyjnych studenci bardzo wysoko oceniają moduł i podkreślają jego użyteczność. Moduł kończy się testem sprawdzającym wiedzę i uzyskaniem certyfikatu, który może być wydrukowany i okazany na życzenie pracodawcy.

Strony