Jesteś tutaj

Newsletter

Studencki Nobel 2021 przyznany!

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2021: nauki techniczne, sztuka, dziennikarstwo i literatura, nauki przyrodnicze i energetyka , fizyka i astronomia, medycyna i farmacja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne, działalność społeczna. Finalistami Studenckiego Nobla w 2021 roku byli w dziedzinie medycyny i farmacji: Bartosz Szmyd (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Hanna Karakuła (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Monika Łukomska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Hubert Mado (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Adrian Bartoszek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Izabela Karpińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Jakub Kufel (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Wojciech Szlasa (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), Alicja Forma (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Rafał Sibiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Tegorocznym zdobywcą Studenckiego Nobla został student IV roku kierunku lekarskiego Wojciech Szlasa. Laureat pokonał w trudnej rywalizacji kilkuset kandydatów! Gratulujemy!

Miło nam też poinformować, że w Jury Krajowym konkursu Studencki Nobel w dziedzinie medycyna i farmacja zasiadała prof. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM).

 

https://www.studenckinobel.info/

Nasz wkład w badanie Covid-19!

W cenionym czasopiśmie Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej został opublikowany artykuł o przebiegu epidemii Clovid-19 z perspektywy danych o hospitalizacjach z powodu tej choroby w Polsce. Jest to pierwsza w` Polsce analiza obejmująca wszystkie przypadki hospitalizacji w liczbie 8252, od wystąpienia tej choroby do września roku 2020.

Wyniki badań wskazują że prawdopodobieństwo przebiegu choroby, wymagające hospitalizacji jest większe wśród mężczyzn niż wśród kobiet, wśród mieszkańców miast niż u mieszkańców wsi. W grupie hospitalizacji zakończonych zgonem stwierdzono więcej chorych starszych, pochodzących z miast, posiadających choroby współistniejące.

Wyniki dotyczące różnic w liczbie pacjentów hospitalizowanych ze skutkiem śmiertelnym i bez zgonu, mogą być pomocne w rozpoznawaniu pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej i profilaktyki podczas hospitalizacji.

Artykuł powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, gdzie jest prowadzony ogólnopolski rejestr hospitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu na stronie: https://www.mp.pl/paim/issue/article/15946/

Grant naukowy dla Doktorantki naszego Zakładu!

Z radością informujemy, że Pani mgr Agacie Ciubie, doktorantce z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, został przyznany grant naukowy Polskiej Ligi Walki z Rakiem w ramach konkursu Onkogranty IV w kategorii „Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej”. Zwycięski projekt pn. „Analiza czynników wpływających na zgłaszalność kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne w Polsce” ma na celu poznanie czynników wpływających na motywacje kobiet do podejmowania zachowań prozdrowotnych, w tym uczęszczania na badania przesiewowe w kierunku raka piersi.

Rak piersi stanowi najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród Polek i jednocześnie jest drugą przyczyną zgonów z powodów onkologicznych. Wczesne wykrycie i interwencja medyczna znacznie zwiększają szanse na wyleczenie, jednak bezobjawowy początkowy przebieg choroby sprawia, że wszelkie zmiany nowotworowe można wykryć podczas profilaktycznych badań mammograficzne.  Ze względu na niską zgłaszalność kobiet na badania przesiewowe (w 2018 r. 39,26%, w 2019 r. 39,1%) konieczne jest poznanie czynników wpływających na motywacje kobiet do podejmowania zachowań prozdrowotnych w celu jak najlepszego dostosowania edukacji zdrowotnej do odbiorcy.

Serdecznie gratulujemy!

Kolejna obrona doktoratu w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Dnia 13 kwietnia 2021, przed Radą Dyscypliny Nauk o Zdrowiu, roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Demidowicz, doktorantki w naszej jednostce w latach 2009-2013. Temat rozprawy, to „Rola władz powiatu w realizacji Narodowego Programu Zdrowia 2007- 2015 na przykładzie profilaktyki i promocji zdrowia”. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Piotr Tyszko, a promotorem pomocniczym dr hab. Krzysztof Kanecki. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak oraz dr hab. Jarosław Drobnik. Najważniejsze wnioski  poznawcze z przeprowadzonych badań to m.in:

*  W koncepcji Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015 nie przewidziano  w dostatecznym stopniu wykorzystania mediów komunikacji społecznej.

*  Dane wskazują, że w około 20 do 25 procent powiatów w skali kraju, właściwie postrzegane były problemy profilaktyki i promocji zdrowia, a także, że powiaty te radzą sobie z realizacją zadań w tym zakresie.

*  Zróżnicowanie między województwami, w zakresie podejścia do zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia nie jest korzystne z punktu widzenia celu głównego Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, zawierającego element zmniejszania nierówności w zdrowiu.

*  Zakres tematyczny programów realizowanych i planowanych programów w sensie kierunkowym pokrywa się z celami Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, ale rozkład procentowy tych programów nie jest w pełni spójny z hierarchią celów określoną w NPZ.

*  Wyniki wskazują na istotną rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w działaniach powiatów na rzecz profilaktyki promocji zdrowia, i - w szczególności – w organizacji samorządowych programów zdrowotnych.

*  Wg uzyskanych danych o liczbie programów, liczbie osób objętych interwencją programów i kosztach programów, możliwości oddziaływania na zdrowie, w mechanizmie interwencji programu zdrowotnego są znikome, bądź niemierzalne w skali zdrowia publicznego.

*  Zdiagnozowana sytuacja w zakresie realizacji programów zdrowotnych nie przyczynia się do zmniejszania nierówności w zdrowiu, a może je nawet utrwalać.

 

Wnioski praktyczne to:

*  Postulowane jest szersze wykorzystanie mediów komunikacji społecznej w realizacji celów polityki zdrowotnej.

*  Wskazane jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność celów programów realizowanych przez samorządy (aktualnie programów polityki zdrowotnej) z aktualnymi celami polityki zdrowotnej państwa i zachowaniem zasad samorządności.

*  Wskazane jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów, przeciwdziałania możliwości niekorzystnego oddziaływania programów (polityki zdrowotnej) realizowanych przez samorządy, na ograniczanie nierówności w zdrowiu.  

 

Gratulujemy dr n. med. i n. o zdr. Jolancie Demidowicz sukcesu!

 

Kolejny obroniony doktorat w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Dnia 11 marca 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lekarz Marii Pawlak pt. „Ocena skuteczności procedur przeciwepidemicznych w zapobieganiu szerzenia się transmisji zakażeń wywołanych przez pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy w środowisku szpitalnym". Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch, a recenzentami byli: prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz. Najważniejsze wnioski z badania to: 1. Sytuację epidemiologiczną w zakresie występowania zakażeń i kolonizacji wywołanych przez pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy, szczególnie Klebsiella pneumoniae NDM, w województwie mazowieckim należy określić jako niekorzystną i dynamiczną, co implikuje konieczność monitorowania wdrażanych działań przeciwepidemicznych. 2. Wdrożenie procedury mikrobiologicznych badań przesiewowych ma istotny i korzystny wpływ na ryzyko wystąpienia ognisk epidemicznych zakażeń objawowych wywołanych przez Klebsiella pneumoniae NDM, co potwierdza jej skuteczność w redukowaniu ryzyka transmisji w środowisku szpitalnym. 3. Wskazane jest częstsze niż dotychczas wykonywanie mikrobiologicznych badań przesiewowych po 48 godzinach od przyjęcia do szpitala (oprócz badania wykonywanego w dniu przyjęcia do szpitala), co zwiększa szansę wykrycia kolonizacji wywołanej przez Klebsiella pneumoniae NDM.

Gratulujemy dr n. med. i n. o zdr. Marii Pawlak sukcesu!

Fiszki i quizy edukacyjne z zakresu zdrowia publicznego oraz higieny i epidemiologii dla studentów – dostępne na platformie www.e-learning.wum.edu.pl

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w trosce o uzyskiwanie jak najlepszych wyników w ocenie wewnętrznej (kolokwia i egzaminy) oraz ocenie zewnętrznej (Lekarski Egzamin Końcowy), stworzyliśmy zestaw pytań testowych i quizów pozwalających powtórzyć i utrwalić uzyskane wiadomości z zakresu zdrowia publicznego oraz higieny i epidemiologii, włączając orzecznictwo lekarskie, promocję zdrowia i inne elementy programu kształcenia z tych dwóch przedmiotów.

Materiały dydaktyczne dostępne są na platformie www.e-learning.wum.edu.pl (odpowiednio w module poświęconym zdrowiu publicznemu oraz higienie i epidemiologii).

Zachęcamy do skorzystania z tej formy repetytorium!

XXX Sesja Noblowska Wydziału Lekarskiego

21 grudnia 2020 roku odbyła się XXX Sesja Noblowska Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak co roku, głównym celem było przedstawienie laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny oraz znaczenia odkryć, których dokonali.

Nagrodę otrzymali Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice, a uhonorowanym osiągnięciem było odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C. Ze względu na epidemię COVID-19, zarówno tegoroczna uroczystość wręczenia Nagród Nobla, jak również Sesja Noblowska Wydziału Lekarskiego odbyły się w formie przekazu on-line. Uroczystą Sesję otworzyli Dziekan Wydziału Lekarskiego  - prof. Rafał Krenke i Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Zbigniew Gaciong. 
Jubileuszowy charakter Sesji był znakomitą okazją do przypomnienia historii dotychczasowych Sesji Noblowskich w I Wydziale Lekarskim, spadkobiercą tradycji którego jest dziś Wydział Lekarski. Znakomicie uczynił to w swoim wykładzie prof. Marek Krawczyk, wieloletni Dziekan I WL i Rektor WUM. Wykład prof. Alicji Wiercińskiej-Drapało był poświęcony laureatom Nagrody Nobla 2020, ich osiągnięciom, aktualnym problemom oraz perspektywom leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Wykład prof. Anety Nitsch-Osuch był próbą odpowiedzi na nurtujące pytania, dlaczego pojawiają się choroby zakaźne i dlaczego znane od stuleci choroby wciąż stanowią dla nas wyzwanie. 

Link do sesji

OFERTA KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

OFERTA KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości umówienia się na konsultacje z nauczycielem w celu omówienia wątpliwości, pytań, pogłębienia wiedzy w zakresie zagadnień omawianych podczas zajęć dydaktycznych, obowiązkowych i fakultatywnych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ze względu na trwającą pandemię, konsultacje odbywają się w reżimie sanitarnym, w związku z tym konieczne jest indywidualne umówienie terminu i miejsca spotkania z nauczycielem.

Adresy mailowe nauczycieli Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego znajdą Państwo tutaj  >>>LINK<<< .

Zespół ZMSiZP na planie filmowym

Dnia 23 września 2020 roku rozpoczęła się realizacja filmu instruktażowego ukazującego poprawne zachowania w czasie trwania pandemii. Zakres tematyczny obejmuje prawidłowe mycie rąk, poprawne zakładanie masek oraz zasady zachowywania bezpiecznej odległości podczas zajęć i pracy na Uczelni. Z materiałów będzie można uzyskać również informacje na temat obowiązujących wytycznych w zakresie prawidłowego ubioru pracowników służby zdrowia.

Film realizowany jest we współpracy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z działami zajmującymi się promocją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Biurem Informacji i Promocji, Biurem Prasowym oraz Działem Fotomedycznym.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=2eURiyBNnu4&feature=youtu.be

Jubileusz pracy pana doktora Jana Sobótki

W dniu 14 września 2020 roku obchodziliśmy w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego jubileusz 40-lecia pracy zawodowej pana doktora inżyniera Jana Sobótki. W ciągu tych dziesięcioleci Pan doktor prowadził zajęcia z promocji zdrowia, higieny i epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Autorskie zajęcia fakultatywne "Jakość wody a zdrowie" cieszyły się niezmienną od lat wielką popularnością wśród studentów - wyrażamy więc nadzieję, że będą kontynuowane, a Pan doktor (znany warszawski szachista!) znajdzie nada czas, by nadal dzielić się swoją wiedzą i pasją.

Strony