Jesteś tutaj

Newsletter

Zebranie Staszicowskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

W dniu 5 grudnia 2019 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się doroczne Zebranie Staszicowskie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TWN), w czasie którego wykład pt. „Wysokie ciśnienie  w fizyce i technologii półprzewodników" wygłosiła pani  profesor Izabella Grzegory, dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, a następnie zostały  wręczone dyplomy nowym zwyczajnym członkom Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz korespondentom. Wśród nowoprzyjętych byli m.in. prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień (kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) oraz dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM), których do TWN rekomendowali znamienici akademicy WUM: prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski i prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel. Towarzystwo Naukowe Warszawski powstało w 1907 i stanowiło kontynuację działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Członkowie założyciele TNW wywodzili się głównie z koła warszawskiego członków Polskiej Akademii Umiejętności oraz z kręgu absolwentów Szkoły Głównej i członków Kasy im. Józefa Mianowskiego. W trakcie II wojny światowej TNW działało konspiracyjnie, organizując zebrania i wspomagając działanie tajnego szkolnictwa wyższego w Warszawie. Straty osobowe z czasu wojny sięgnęły jednej trzeciej stanu przedwojennego. Utworzenie Polskiej Akademii Nauk w 1951 połączone było z likwidacją TNW, którego majątek przekazano PAN. 23 listopada 1980 na zebraniu w mieszkaniu Piotra Kubikowskiego, gdzie dyskutowało ośmiu członków dawnego Towarzystwa, zgłoszono postulat reaktywowania TNW jako korporacji uczonych, która „będzie rozwijała działalność odczytową i wydawniczą, obejmującą szeroką tematykę interdyscyplinarną”. Stosowną uchwałę podjęto na kolejnym spotkaniu dnia 6 maja 1981. Oficjalnej rejestracji Towarzystwa w Urzędzie Miasta st. Warszawy dokonano 4 grudnia 1981.

Kongres Zdrowia Publicznego, 6-7 grudnia 2019

Już po raz kolejny Warszawski Uniwersytet Medyczny był współorganizatorem Kongresu Zdrowia Publicznego, wydarzenia podczas którego kreowane jest wielowymiarowe spojrzenie na zdrowie. W 2019 roku panele dyskusyjne dotyczyły onkologii (głównie aspektów dotyczących edukacji, profilaktyki, diagnostyki, leczenia i jakości życia chorych w kontekście Narodowej Strategii Onkologicznej, tematu mierzenia efektów i kalkulowania kosztów (Value-Based Healthcare), zdrowia psychicznego (depresja i uzależnienia), epidemii otyłości, ochrony zdrowia pracujących, medycyny stylu życia. Nie mogło zabraknąć też tematyki szczepień ochronnych, w związku z narastającą liczbą osób prezentujących wahające się postawy wobec szczepień. W sesji „Szczepienia ochronne – co możemy zrobić lepiej” wystąpili m.in. prof. Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny), prof. Teresa Jackowska (krajowy konsultant ds. pediatrii), dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM). Omówiono możliwe kierunki zmian polskiego programu szczepień ochronnych, zarówno w aspekcie szczepień dzieci, jak i dorosłych, wskazano na potrzebę dalszego zapewniania dobrej (i coraz lepszej) dostępności do szczepień oraz zapewniania ich współfinansowania przez pracodawców (np. szczepienia przeciw grypie u personelu medycznego) lub państwo (tutaj dobrym przykładem jest zapewnianie częściowej refundacji zakupu szczepionki przeciw grypie u pacjentów w wieku > 65 lat).

Wypowiedź dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch dla redakcji Medexpress na temat szczepień: https://www.medexpress.pl/mniej-niz-4-proc-polakow-szczepi-sie-przeciwko-grypie/75780

Powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. epidemiologii

Miło nam poinformować, że wojewoda mazowiecki powołał dr hab. n. med. Anetę Nitsch- Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, na stanowisko konsultanta wojewódzkiego ds. epidemiologii.

Konsultanci wojewódzcy: wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia); wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki; na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. Na podstawie kontroli wydają opinię: czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania,na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Uroczyste posiedzenie Senatu WUM

W dniu 25 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste posiedzenie senatu warszawskiego uniwersytetu medycznego, podczas którego wręczone zostały odznaczenia państwowe przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaczenia resortowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę była pani dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

Inauguracyjne posiedzenie Rad Dyscyplin Naukowych

5 listopada 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie trzech Rad Dyscyplin Naukowych. W spotkaniu, które otworzył JMR prof. Mirosław Wielgoś uczestniczyły Władze Uczelni, Dziekani, Przewodniczący, Członkowie Rad Dyscyplin Naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Podczas posiedzenia trzech Rad Dyscyplin Naukowych prof. Krzysztof J. Filipiak – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych wręczył powołania do składu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych, a jednocześnie do objęcia funkcji:


- koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Klinicznych Niezabiegowych - prof. Markowi Kulusowi z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego UCK WUM;


- koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Przedklinicznych - dr hab. Anecie Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM;


- koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Klinicznych Zabiegowych - dr. hab. Przemysławowi Kunertowi z Kliniki Neurochirurgii UCK WUM;


- koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Stomatologicznych - dr hab. Agnieszce Mielczarek z Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM.

Nagroda dydaktyczna JM Rektora WUM dla Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

W dniu 21 października 2019 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego pracownicy naszego Zakładu odebrali z rąk Rektora, prof. Mirosława Wielgosia, nagrodę za osiągnięcie dydaktyczne w roku 2018.

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan, hab. Piotr Tyszko, dr hab. Krzysztof Kanecki oraz dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch zostali uhonorowani nagrodą zespołową III-go stopnia za opracowanie monografii pt. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem marketingu i komunikacji społecznych”. Nagrodę w imieniu zespołu odebrała dr n. ekonom. Magdalena Bogdan.

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, które odbyło się podczas VIII Kongresu PTMR we Wrocławiu w dniu 12 października 2019 roku, Prezesem Zarządu Głównego została dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, a w skład Zarządu Głównego weszli: dr hab. Jarosław Drobnik – wiceprezes, dr hab. Aneta Nitsch-Osuch – sekretarz, dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak – skarbnik, dr hab. Karolina Kłoda - członek zarządu, dr hab. Bożena Mroczek - członek zarządu, dr Joanna Szeląg - członek zarządu.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. Cele PTMR to: upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie, umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej, służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych, inspirowanie lekarzy rodzinnych do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachęcanie lekarzy rodzinnych do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań, udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny rodzinnej.

Wykłady dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch na Uniwersytecie w Pizie

W dniach 28 września – 4 października 2019 roku odbyła się wizyta dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, na Uniwersytecie w Pizie, w ramach wymiany kadry akademickiej w programie Erasmus Plus.

Wizyta była doskonałą okazją do poznania warunków prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego na kierunkach medycznych w jednym z najstarszych uniwersytetów w europie. uniwersytet w Pizie został powołany w dniu 3 września 1343 roku na mocy edyktu papieża Klemensa VI, początkowo funkcjonowały tu cztery wydziały: teologii, prawa cywilnego, prawa kanonicznego i medycyny. Obecnie, wraz z dwoma innymi uczelniami, uniwersytet  wchodzi w skład grupy pizańskich szkół wyższych (wł: Sistema Universitario Pisano), uczy się tu ponad 50 tysięcy studentów. Kierunkiem, którego absolwenci uniwersytetu w Pizie osiągają najwyższy światowy poziom jest obecnie informatyka.  Najsłynniejszym absolwentem uniwersytetu był Galileusz, który później tu wykładał jako profesor matematyki od roku 1589. Na terenie uczelni znajduje się najstarszy w Europie akademicki ogród botaniczny (z którego można w spokoju, bez tłumu turystów, podziwiać Krzywą Wieżę). 

Na zaproszenie prof. Pierre Luigi Lopalco, kierownika Katedry Medycyny Prewencyjnej Uniwersytetu w Pizie, Pani Docent Aneta Nitsch-Osuch wygłosiła wykłady poświecone m.in. problematyce szczepień przeciw grypie i rotawirusom w Polsce, porównując sytuację do innych krajów europejskich. Ożywiona dyskusja dotyczyła szerzących się w obu krajach postaw niechętnych i wahających się wobec szczepień ochronnych, a także możliwych rozwiązań systemowych zapewniających promocję i wykonawstwo szczepień wśród personelu medycznego. W obu tych obszarach, a wiec promocji szczepień w populacji generalnej i grupach ryzyka, planowana jest dalsza współpraca naukowa.

Awans naukowy w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Z przyjemnością informujemy, iż pracownik naszego Zakładu, pan dr Krzysztof Kanecki uzyskał w dniu 30 września 2019 roku stopień naukowy doktora habilitowanego, tym samym dołączając do grona samodzielnych pracowników naukowych. Obszar zainteresowań naukowych Pana Docenta koncentruje się wokół problematyki epidemiologii chorób rzadkich, wyznaczaniu trendów w oparciu o bazy chorobowości szpitalnej.

„Choroby, epidemie i zarazy w historii ludzkości” – kurs Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim

Z inicjatywy dr n. hum. Adama Tyszkiewicza, dyrektora Muzeum Historii Medycyny WUM oraz dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM rozpoczął się kurs pt.” Choroby, epidemie i zarazy w historii ludzkości”, realizowany w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie najbliższych spotkań słuchacze przeniosą się do starożytnego, Egiptu, Indii, Chin i Europy, by uświadomić sobie w jaki sposób choroby zakaźne takie jak ospa prawdziwa, dżuma, dur plamisty, trąd, gruźlica, grypa przyczyniały się do dziesiątkowania populacji na przestrzeni wieków. Analiza dokonań bardziej współczesnych z dziedziny mikrobiologii i medycyny pozwoli natomiast zrozumieć w jaki sposób choroby te zostały ograniczone, dzięki szczepieniom, antybiotykom i poprawie warunków sanitarnych. Wykłady są interdyscyplinarne i pozwalają spojrzeć na omawianą problematykę oczami lekarza i epidemiologa, jak i wzbogacone są niezmiernie interesującymi powiązaniami, jakie odnaleźć można między chorobami zakaźnymi a różnymi rodzajami sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura, poezja, proza muzyka). W czasie wykładu można zobaczyć zarówno obraz mikroskopowy pałeczki dżumy (Yersinia pestis), dowiedzieć się jak wygląda łańcuch epidemiologiczny zakażenia, jak i usłyszeć fragment „Dekameronu” Boccaccia, podziwiać obrazy Bruegla, czy piękną fasadę bazyliki Santa Maria della Salute w Wenecji. Która choroba zakaźna kojarzyć się może z Chopinem i „Traviatą” Verdiego? Oczywiście: gruźlica, w związku z tym w czasie wykładów nie zabranie akcentów muzycznych. Cykl spotkań zakończy opowieść o „ostatniej niekontrolowanej pladze ludzkości”, czyli grypie oraz o „dżumie XX wieku”, czyli o HIV/AIDS. 

Strony