Jesteś tutaj

Działalność ekspercka 

Dr hab. n. med. Piotr Tyszko w Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  -  Państwowego Zakładu Higieny
29 czerwca br. powołano skład Rady Naukowej NIZP – PZH na kadencję 2017-2021. Z ramienia naszej Uczelni w Radzie zasiądą: prof. Stefan Tyski oraz dr hab. Piotr Tyszko.

Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in. ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs, promocję zdrowia oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.
Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP-PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

 Przedstawiciele Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM w Radzie Sanitano-Epidemiologicznej

Miło nam poinformować, że Minister Zdrowia powołał do Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym na kadencję 2017-2020 dr hab. n. med. Piotra Tyszko oraz dr hab. n. med. Anetę Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny i Zdrowia Publicznego WUM.
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna pełni funkcje opiniujące i doradcze w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna składa się z przewodniczącego, sekretarza i 17 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. 

 Powołanie do Międzynarodowej Rady Ekspertów


Miło nam poinformować, że pan dr hab. n. med. Piotr Tyszko, został powołany do Międzynarodowej Rady Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego. Tym samym, wieloletni kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM,  stale współpracujący z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, będzie naszym reprezentantem w elitarnym gronie osób zajmujących się współczesnymi problemami zdrowia publicznego  na arenie krajowej i międzynarodowej.