Jesteś tutaj

O nas

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch


Specjalista pediatra, specjalista epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę epidemiologii, rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. Wśród pond 200 opublikowanych w czasopismach naukowych prac większość dotyczyła: szczepień ochronnych, zakażeń szpitalnych, szpitalnej polityki antybiotykowej, bezpieczeństwa pacjenta, chorobowości szpitalnej.

Działalność ekspercka: członek Central Eastern European Pertussis Awareness Group (CEEPAG), Raising Awareness of Influenza Strategies in Europe (RAISE), Komisji ds. Epidemiologii i Bioterroryzmu  przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej, organie doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego, biegły ds. epidemiologii przy Wojewódzkich komisjach ds. Orzekanie Zdarzeń Medycznych. Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG).

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (pełniona funkcja przewodnicząca Oddziału Warszawskiego), Polskiego Towarzystwo  Higieniczne, Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Zainteresowania pozamedyczne -  3xP, a więc: piękna porcelana, podróże


dr hab. n. med. Piotr Tyszko

Specjalista medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę prakseologii, środowiskowych uwarunkowań zdrowia, epidemiologii, polityki zdrowotnej, prawa, nierówności w zdrowiu. Zagadnienia te są przedmiotem ponad 140 opublikowanych prac i kilkudziesięciu doniesień konferencyjnych. Dorobek naukowy był nagradzany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej i Środowiskowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozdzinnej, Rektora AM/WUM i  Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Lider Opinii Top Medical Trends.

Działalność ekspercka: sekretarz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej X i XI kadencji; ekspert w projekcie: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego PL 13; przewodniczący panelu tematycznego diagnostyka i terapia społecznie ważnych chorób w pilotażowym Projekcie Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie; ekspert ds. oceny merytorycznej wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka, ekspert Redakcji czasopisma Problemy Higieny i Epidemiologii, redaktor działu Public Health w czasopiśmie Hygea – Public Health; współautor programów specjalizacji z zakresu zdrowia publicznego dla lekarzy i dla diagnostów laboratoryjnych; kierownik specjalizacji w zakresie medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego – ponad  50 osób, autor pytań do egzaminów LEP/LEK oraz do egzaminu specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej; członek Państwowych Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego; przewodniczący Zespołu Ekspertów opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o prawo prowadzenia specjalizacji w dziedzinie zdrowie publiczne, członek Komisji CEM rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych wykorzystanych podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Promotor w trzech przewodach doktorskich, opiekun naukowy jednego doktoranta. Recenzent 2 prac habilitacyjnych i 12 doktoratów; recenzent czasopism: Annals of Agricultural and Environmental Sciences, European Jornal of Public Health, Scandinavian Journal of Public Health, Family Medicine and Primary Care Review, Problemy Higieny i Epidemiologii, Hygea Public Health, Roczniki PZH, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Studia Medyczne, Postępy Nauk Medycznych; Alkoholizm i Narkomania; recenzent projektów badawczych Funduszu Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, NIZP-PZH; recenzent wydawnictw NIZP-PZH, Uniwersytetu Warszawskiego, CMKP, AM/WUM i innych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - funkcje: V-Prezes ZG; - Polskie Stowarzyszenie Epidemiologiczne – członek założyciel; - Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej – 2008- 2014 członek Zarządu Głównego; Polskie Towarzystwo Higieniczne – aktualnie członek Prezydium ZG.

Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”; Medal „Za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego WUM; srebrna odznaka Zasłużony dla Turystyki (1989).

Zainteresowania pozazawodowe: turystyka górska, muzyka, kosmologia.


dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę chorób reumatycznych, oceny jakości życia zależnej od zdrowia. Wśród ponad 35 opublikowanych w czasopismach naukowych prac większość dotyczyła zagadnień związanych z bazami danych chorobowości szpitalnej, układowych chorób tkanki łącznej, jakości życia zależnej od zdrowia.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Reumatologicznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (członek zarządu Oddziału Warszawskiego).

Zainteresowania pozamedyczne: piłka nożna, brydż.


dr n. med. Patryk Tarka

Specjalista zdrowia publicznego, zatrudniony  od 2007 w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny ( obecnie Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego) najpierw na stanowisku Asystenta a następnie Adiunkta.  Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w Zakładzie  Epidemiologii i Prewencji  Nowotworów  Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

Działalność naukowa: Kierownik  grantów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stypendysta stażu unijnego w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym, Prywatnej Przychodni Lekarskiej w Warszawie. Laureat nagród Ministra Zdrowia, Złotej Odznaki Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Warszawie. Autor ponad 30 artykułów poglądowych i oryginalnych z tematyki zakażeń szpitalnych, higieny rąk w tym z IF. Wykładowca na Konferencjach Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Stowarzyszania  Higieny Lecznictwa. Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji o Zakażeniach Szpitalnych. Promotor 30 prac magisterskich.

Działalność ekspercka: Recenzent prac w czasopiśmie „Zakażenia” oraz „Acta Innovations”. Ekspert ds. zakażeń w stomatologii czasopisma „Twój Przegląd Stomatologiczny”. Recenzent prac  na 11th Warsaw International Medical Congress.

Zainteresowania pozamedyczne: szybkie samochody, skutery wodne.


dr inż. Irena  Kosińska


Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalista higieny i epidemiologii Io, specjalista higieny IIo, ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy TQM, Meneger Jakości (QM1 – RWTUV) oraz Pełnomocnik dyrektora ds. jakości (QM2), Internal Quality Auditor,   Environmental Management System Auditor, Auditor wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w ramach RWTUV. Absolwentka studium przedmiotowo-metodycznego - Biologia – Ochrona i Kształtowanie Środowiska,  absolwentka studium prawa europejskiego w zakresie Administracja publiczna, posiada licencjat  z promocji zdrowia. Jest  kierownikiem Warszawskiej Szkoły Zdrowia oraz Społecznym Inspektorem Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (funkcja pełniona społecznie).

Działalność naukowa: obejmuje prace badawcze z zakresu mikroflory powietrza, szeroko pojętej higieny oraz  epidemiologii, w tym uwarunkowania ekologiczne a zdrowie, profilaktyka zagrożeń zdrowia publicznego, higiena pracy. Stosowane techniki badawcze: badania środowiska w różnych aspektach (powietrze, woda, gleba)  i ich oddziaływanie  na zdrowie, oznaczanie mikroflory powietrza (powietrze atmosferyczne i powietrze wnętrz - mieszkania, pomieszczenia przemysłowe i pomieszczenia ochrony zdrowia), mikrodializa (in vivo). Promotor prac magisterskich, od 1996 roku opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Higieny i Profilaktyki.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (sekretarz Oddziału Warszawskiego),  Włocławskie Towarzystwo Naukowe - członek,  Towarzystwo Medycyny Rodzinnej – członek, Jordańskie Stowarzyszenie Inżynierów (Jordanian Association of Engineers JEA), Amman, Jordania – członek,  Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Zainteresowania pozazawodowe: fotografia, malarstwo, literatura piękna, sport.


dr inż. Katarzyna Okręglicka

Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2008 roku ukończyła Studia Podyplomowe z Doskonalenia Pedagogicznego w SGGW w Warszawie. Pracę doktorską z fizjologii żywienia obroniła w 2012 roku. Wykonawca grantu promotorskiego NCN (KBN): pt. „Wpływ proporcji makroskładników i rodzaju tłuszczu w diecie na mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego w nerkach.”  Od 2010r. zatrudniona w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

Współwykonawca badań: „Zależność między sposobem żywienia ciężarnej a przebiegiem ciąży i wzrastaniem płodu” realizowanego we współpracy z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii WUM oraz „Opracowanie modeli: diagnostyczno-terapeutycznego i edukacji zdrowotnej u chorych po przeszczepieniu wątroby” realizowanego we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Członek POLSPEN sekcji Dietetyki Klinicznej.

Autorka publikacji naukowych w czasopismach: „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, „Roczniki: PZH”, „Wiadomości Lekarskie”, „Family Medicine & Primary Care Review” oraz popularno-naukowych w czasopiśmie „Współczesna dietetyka” z zakresu żywienia człowieka w jednostkach chorobowych i w  aktywności fizycznej.

Zainteresowania pozanaukowe: wyścigi konne i podróże.


dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Magister kierunków zarządzanie oraz zdrowie publiczne, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Zainteresowania badawcze obejmują problematykę innowacji zarządczych, efektywności i konkurencyjności podmiotów leczniczych oraz globalnych aspektów ochrony zdrowia.

Działalność naukowa: dotychczas odpowiedzialna za realizację międzynarodowych projektów badawczych, m.in. oceny efektywności systemów zdrowotnych, identyfikacji najlepszych praktyk zarządzania w niemieckich placówkach medycznych czy propozycji kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych. Współpracowała z zagranicznymi ośrodkami badawczymi w Niemczech (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg), w Rosji (Moscow State Institut of International Relations), w Stanach Zjednoczonych (University of Wisconsin, Oshkosh) oraz w Japonii (Hamamatsu University School of Medicine).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w zagranicznych koncernach i organizacjach medycznych m.in. Capio Deutsche Klinik GmbH (Niemcy), Städtisches Klinikum München (Niemcy), European Public Health Alliance (Belgia), Medholding (Rosja), European Medical Center (Rosja), Bellin Health (Stany Zjednoczone).

Zainteresowania pozamedyczne: miłośniczka muzyki, kultury i języków słowiańskich. Podróżniczka – odwiedziła ponad 30 krajów na 4 kontynentach. Biegle włada trzema językami obcymi angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 


dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Kozłowska

Dietetyk, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka. Będąc członkiem zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego od trzech lat prowadzi zajęcia ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, a także ze studentami z English Division oraz English Dentistry Devision.

Działalność naukowa: Udział w pracach naukowo-badawczych: „Styl życia pacjentów po transplantacji wątroby” oraz „Zależność między sposobem żywienia ciężarnej a przebiegiem ciąży i wzrastaniem płodu”. Autorka publikacji w takich czasopismach jak Żywienie Człowieka i Metabolizm, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Magazyn Stomatologiczny. Członek POLSPEN sekcji Dietetyki Klinicznej.

W celu popularyzacji wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia odbyła staże między innymi na Ukrainie i w Serbii (International Workcamp Project in Ukraine and in Serbia). Prelegent na  warsztatach dla studentów podczas European Medical Students' Association Spring Assembly pt.: “Evidence Based Diet: the basics of lifestyle medicine” oraz na Food Medicine Conference International Federation of Medical Students Associations “Flawonoidy w prewencji i w leczeniu chorób przewlekłych”.

Zainteresowania pozamedyczne: spacery historyczne po Warszawie, żeglarstwo oraz trx.

 


dr n. med. Urszula Nejno-Borkowska


Specjalista medycyny społecznej, specjalista organizacji ochrony zdrowia, (odbyty staż specjalizacyjny z epidemiologii). Zainteresowania naukowe obejmują problematykę organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii i stomatologii. Praca doktorska na temat korzystania mieszkańców Warszawy z opieki lekarskiej i ewolucji ich potrzeb zdrowotnych (badania długofalowe). Wśród kilkudziesięciu opublikowanych w czasopismach naukowych prac, większość dotyczyła oceny stanu zdrowia mieszkańców Polski w tym Pułtuska, Płocka i Kutna.
Brałam również udział w badaniach warunków pracy i chorobowości wśród pracowników Mennicy Państwowej i Walcowni Metali.
Jestem promotorem prac magisterskich oraz autorem licznych recenzji prac magisterskich i licencjackich z różnych kierunków studiów realizowanych na WUM (około 30 recenzji).

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej (pełniłam funkcje sekretarza i skarbnika Oddziału Warszawskiego), Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (w pewnym okresie Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ).

Funkcje społeczne: przez wiele lat pełniłam funkcję męża zaufania w Instytucie Medycyny Społecznej. Mam ukończony kurs pedagogiczny WUM oraz zdobyłam certyfikat z zakresu doskonalenia dydaktycznego w ramach projektu „Q – Kultura Jakości Uczelni” – grudzień 2014.

Zainteresowania pozamedyczne: muzyka, teatr

 


dr inż. Jan Sobótka

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, pracuje w WUM od 1976 r.

Zainteresowania naukowe: badania nad dezynfekcją wody promieniami ultrafioletowymi i fotoutlenianiem zanieczyszczeń wody. Konstruktor prototypowych urządzeń do dezynfekcji wody i pomiaru współczynnika absorpcji promieniowania UV.

Autor ponad 50 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz skryptów z higieny i ochrony środowiska. Promocja zdrowia przez udział w audycjach radiowych i telewizyjnych o stanie higieny wody i wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie.

Działalność ekspercka: od 1992 r. koordynator i konsultant programów edukacyjno-pomocowych „Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia” amerykańskiej fundacji Dreyfus Heath Foundation. Organizator lub współorganizator ponad trzydziestu krajowych i międzynarodowych konferencji, zjazdów i sympozjów.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: W Polskim Towarzystwie Higienicznym od 1981 r. (były wiceprezes, obecnie sekretarz PTH), były wiceprezes Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych, obecnie członek Komisji Rewizyjnej FPTM. Za działalność społeczną odznaczony m.in. „Złotą Syrenką” za zasługi dla m.st. Warszawy i odznaką Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia.

Zainteresowania pozamedyczne: licencjonowany instruktor i sędzia szachowy, autor comiesięcznych felietonów o szachach publikowanych od 2013 r. w czasopiśmie „Młody Technik”.

 


dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, studia medyczne ukończyła w 2000 r. Od 2001 r. do chwili obecnej zatrudniona w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (do 2016 r. - Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny). Doświadczony nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, English Division oraz English Dentistry Division. W 2005 r. otrzymała stypendium z zakresu zdrowia publicznego w ramach programu Erasmus Summer Programme w Rotterdamie, Holandia. 

W latach 2002 – 2010 pracowała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie przy ul. Lindleya.

W latach 2011 – 2017 pracowała w wysokospecjalistycznej Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia (leczenie zaburzeń lipidowych, hipercholesterolemii rodzinnej oraz otyłości).

Współautorka i wykonawca badań: „Zależność między sposobem żywienia ciężarnej a przebiegiem ciąży i wzrastaniem płodu” realizowanego we współpracy z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii WUM oraz „Opracowanie modeli: diagnostyczno-terapeutycznego i edukacji zdrowotnej u chorych po przeszczepieniu wątroby” realizowanego we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM oraz Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.

Publikacje: Autorka/ współautorka ponad 40 prac oryginalnych lub poglądowych z zakresu stylu życia i żywienia wybranych grup populacji (dzieci i młodzież, kobiety ciężarne, pacjenci po transplantacji narządów) oraz chorób zakaźnych (łączny IF>11). Współautorka skryptu “Środowiskowe czynniki zdrowia w zarysie” pod red. Prof. L. Kłosiewicz – Latoszek i prof. H. Kirschnera. Autorka rozdziałów w monografiach „Żywienie kobiet w ciąży” pod red. Prof. M. Wielgosia, „Zakażenia krwiopochodne. Profilaktyka” pod red. Dr hab. A. Nitsch – Osuch. Autorka/ współautorka licznych wystąpień na konferencjach poświęconych problematyce zdrowia publicznego, profilaktyki chorób przewlekłych oraz żywienia populacji. Promotorka licznych prac licencjackich z zakresu dietetyki i logopedii o charakterze badawczym i poglądowym.

Działalność ekspercka: członek Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku podeszłym

Zainteresowania pozamedyczne: podróże, turystyka górska, narciarstwo, żeglarstwo

 


dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej, wieloletnia praktyka kliniczna, ukończone podyplomowe studia zarządzania. Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół popularyzacji Evidence Based Medicine w opiece paliatywnej, w szczególności w obszarze leczenia bólu i objawów ze strony układu pokarmowego. Drugi obszar działalności naukowo-dydaktycznej to zagadnienia psychologiczno-etyczne końca życia. Ponad 50 publikacji w czasopismach, książkach i podręcznikach, wystąpienia na ponad 100 konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, współautor wytycznych klinicznych, autor książki „Brzegi dobrej Rzeki”, laureat konkursu „Anioły Medycyny 2016”.

Działalność ekspercka: współzałożyciel i sekretarz czasopisma „Medycyna Paliatywna”, recenzent protokołów i wyników przeglądów systematycznych the Cochrane Collaboration, publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, prac magisterskich, promotor pomocniczy przewodu doktorskiego (Uniwersytet Medyczny w Karagandzie), sekretarz Zespołu Ekspertów przy Ministrze Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w 2011/12, oceny eksperckie wniosków rejestracyjnych i refundacyjnych nowych leków przeciwbólowych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, członek Towarzystwa Internistów Polskich.

Zainteresowania pozamedyczne: żagle, poezja śpiewana, konie, narty, fotografia przyrody


dr n. med. Katarzyna Lewtak

Specjalista zdrowia publicznego (2008r.), doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna (2013r.). Zajmuje się problematyką społecznych nierówności w zdrowiu oraz potencjału dziedziny zdrowia publicznego i promocji zdrowia w Polsce. Uczestniczyła w realizacji grantów badawczych dotyczących diagnozy istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce, wskaźników zdrowia publicznego w systemie zdrowotnym, stanu badań z dziedziny zdrowia publicznego, ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, a także tworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego w Polsce oraz projektu ProfiBaza - cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce. Członek EuroHealthNet - European Partnership for Improving Health, Equity & Wellbeing. Autorka i współautorka publikacji oraz monografii z zakresu promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Działalność ekspercka: Członek zespołu ekspertów ds. przygotowania programu specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinach: zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (specjalizacje lekarskie, lekarsko-dentystyczne oraz specjalizacje dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych działającej przy Wojewodzie Podkarpackim. Kierownik specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinie zdrowia publicznego. Recenzent czasopism: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, The Annals of Agricultural and Environmental Medicine, The International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies oraz The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Komunikacji w Zdrowiu, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

Zainteresowania pozamedyczne: podróże, narciarstwo alpejskie

 


lek. Maria Pawlak

Specjalista chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej i epidemiologii. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę epidemiologii szpitalnej, w szczególności zakażeń szpitalnych wywołanych patogenami alarmowymi wielolekoopornymi, zagadnienia racjonalnej antybiotykoterapii   oraz  analizę przyczyn  transmisji zakażeń wywołanych przez patogeny szczególnie niebezpieczne, w tym  z rodziny Enterobacteriaceae -  Klebsiella pneumoniae NDM. W zakresie chorób zakaźnych zainteresowania naukowe obejmują  epidemiologię, rozpoznawanie i leczenie boreliozy, wirusowych zapaleń wątroby, choroby powracające  w postaci ognisk epidemicznych ( np.odra i nowe wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne choroby na świecie). 

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Higienicznego , członek Polskiego Towarzystwa  Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych , członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego.

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi ,Medal Złoty Za Długoletnią Służbę , Odznaka honorowa „Za zasługi w ochronie zdrowia” , Złota Odznaka Honorowa PTH.

Zainteresowania pozamedyczne: podróże, kinematografia polska i światowa 

 


mgr Agata Ciuba (doktorantka)

Studentka Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista pierwotnej profilaktyki nowotworów, Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli, stypendystka National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych, aktywna uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji, kursów oraz warsztatów, członek międzynarodowego projektu naukowego PONS2PURE. 

W pracy zawodowej i naukowej skupia się głównie na zagadnieniach związanych z prewencją pierwotną nowotworów oraz promocją zdrowego stylu życia.

 

Zainteresowania pozamedyczne: turystyka górska, podróże, literatura piękna

 


mgr Klaudia Wiśniewska (doktorantka)

Dietetyk, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentka Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie nauk o zdrowiu, gdzie realizuje badanie pt.: „Ocena skuteczności diet opartych na produktach roślinnych na wybrane parametry metaboliczne u osób z otyłością i chorobami jej towarzyszącymi”.

Główne obszary zainteresowań naukowych obejmują: profilaktykę chorób cywilizacyjnych, zastosowanie diet opartych na produktach roślinnych w różnych jednostkach chorobowych, oraz zastosowanie żywienia spersonalizowanego opartego o badania genetyczne w dietetyce i telemedycynę.

Doświadczenie zawodowe: W latach 2016-2020 pracownik Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH). Realizowała projekty Narodowego Programu Zdrowia finansowane przez Ministerstwo Zdrowia o zasięgu ogólnopolskim – głównie zadań z zakresu zdrowia publicznego i edukacji żywieniowej. Współrealizator projektu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz koordynator Centrum Dietetyczne Online - pierwszej w Polsce bezpłatnej platformy internetowej umożliwiającej kontakt pacjentów z dietetykami i psychologami. Brała udział międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w badaniach sposobu żywienia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Współuczestniczyła w realizacji Narodowego Kongresu Żywieniowego, konferencji szkoleniowych, warsztatów i briefingów prasowych oraz podejmowała działania z zakresu Public Relations w zakresie zdrowego stylu życia świadcząc działalność ekspercką w kampaniach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Wykładowca na studiach podyplomowych – prowadzenie zajęć z przedmiotów: żywienie człowieka, planowanie żywienia, poradnictwo dietetyczne, dietcoaching, chemia żywności, diagnostyka laboratoryjna w praktyce dietetyka.

Laureatka konkursów o tematyce żywieniowej - I miejsce w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską na Konferencji Żywienie, zdrowie i choroby za pracę pt.: „Polimorfizm genu FTO a występowanie zaburzeń metabolicznych u pacjentów z otyłością” oraz wyróżnienia za pracę pt.: „Wpływ stopnia nawodnienia na skład ciała, spoczynkową przemianę materii i wydolność tlenową u mężczyzn w wieku 20-30 lat”.

Działalność ekspercka: Członek zespołu redakcyjnego specjalistycznego czasopisma dla dietetyków „Współczesna dietetyka”, członek Polskiego  Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Autorka ponad 20 publikacji naukowych w recenzowanych w czasopismach polskich i zagranicznych i ponad 150 publikacji popularnonaukowych w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki.

Zainteresowania pozamedyczne: gotowanie, sztuki walki, kolarstwo rekreacyjne, podróże

 


lek. Monika Zasztowt-Sternicka (doktorantka)

Absolwentka kierunku lekarskiego WUM, Studentka Szkoły Doktorskiej WUM, stażystka w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Od początku studiów zafascynowana perinatologią oraz zdrowiem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem pacjentek ciężarnych.

W trakcie studiów aktywnie działała w sekcji żywieniowej Studenckiego Koła Naukowego Higieny i Profilaktyki przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, Studenckim Kole Naukowym przy I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa WUM oraz Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Ponadto brała udział w pracach komitetu organizacyjnego cyklu ginekologiczno-położniczych konferencji naukowych.

Swoje prace wygłaszała na konferencjach krajowych i zagranicznych. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród. W ramach grantu MNiSW ,,Najlepsi z najlepszych 3.0” miała możliwość zaprezentowania wyników swoich badań na konferencjach w Lizbonie, Londynie, Atlancie oraz Hong Kongu.

Zainteresowania pozamedyczne: kuchnie świata, żeglarstwo, windsurfing

 


lek. Michał Rząd (doktorant)

Lekarz, absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, student Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie nauk medycznych, jeden z założycieli oraz późniejszy przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Iron Lung przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii oraz Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2016-2019, aktywny uczestnik licznych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szkoleń z zakresu pneumonologii i bioinformatyki. Ambasador Biura Karier WUM w latach 2018-2019. Laureat stypendium Rektora WUM dla najlepszych studentów.
Zainteresowania badawcze obejmują między innymi choroby płuc, problematykę zdrowia publicznego i medycyny społecznej, choroby rzadkie oraz wrodzone, a także zagadnienia związane z bioinformatyką.

Doświadczenie zawodowe: Jeden z badaczy wykonujących pomiary spirometryczne za pomocą urządzeń przenośnych w ramach realizacji projektu badającego wpływ sezonowości natężenia zanieczyszczeń powietrza na parametry oddechowe w populacji pediatrycznej.

Działalność ekspercka: 
Członek zespołu eksperckiego powołanego przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w celu realizacji projektu dotyczącego weryfikacji rzetelności informacji medycznych na stronach WWW.


Zainteresowania pozamedyczne: taniec towarzyski, wędrówki górskie, nowe technologie


lek. dent. Katarzyna Bolek (rezydentka)

W trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego.

Absolwentka kierunku Lekarsko-Dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, magister ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2007 roku odbyła roczne studia w Wielkiej Brytanii na Uniwersity of Huddersfield, uzyskując tytuł BA(Hons) European Business.

Zainteresowania naukowe obejmują m.in. wykorzystanie związków fluoru w profilaktyce próchnicy, epidemiologię chorób zakaźnych, problem przycyzn uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych, tematykę wakcynologiczną.

Zainteresowania pozamedyczne: narciarstwo, windsurfing, podróże z psem

 


lek. dent. Małgorzata Bachanek (rezydentka)

Obecnie w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Absolwentka kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół organizacji i finansowania systemów opieki zdrowotnej, nierówności w zdrowiu, medycyny stylu życia oraz jakości życia, szczególnie w odniesieniu do zagadnień stomatologicznych, głównie protetycznych. 

Zainteresowania pozamedyczne: turystyka górska, przyroda, pszczelarstwo, sporty zimowe, jazda na rowerze, podróże.

 


lek. dent. Magdalena Rączkiewicz (rezydentka)

Absolwentka kierunku Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie odbywa specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego. W 2019 roku ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Protetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie również pracuje.

Zainteresowania naukowe obejmują m.in. wykorzystanie związków fluoru w profilaktyce próchnicy, wpływ stylu życia na występowanie cywilizacyjnych chorób niezakaźnych, problem uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych, tematy wakcynologiczne, występowanie zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym w zależności od czynników ryzyka w populacjach.

Zainteresowania pozamedyczne: narciarstwo, podróże, sporty wodne

 


lek. dent. Paulina Maciejewska (rezydentka)

Absolwentka kierunku Lekarsko-Dentystycznego na Uniwersytecie medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktualnie w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego.

W obszarze zainteresowań naukowych dominuje interdyscyplinarne podejście do problemów zdrowotnych, problematyka organizacji ochrony zdrowia oraz odpowiedzialna promocja zdrowia jako inwestycja w zdrowie społeczeństwa i jego przyszłość.

Zainteresowania pozamedyczne: podróże, muzyka